DE ZAK| LIGGING| IN FOTO'S| ACTUEEL| DOEL, BELEID EN BESTUUR| NIEUWSBRIEVEN| BOMEN| BEGRAAFPLAATSEN| ANTIHAGELKANONNEN| TRUGKIEK| LINKS| CONTACTBerichten van de stichting Behoud de Zak van Zuid–Beveland (BZZB) 2012–20182019

21 januari, brief aan DB Waterschap de Scheldestromen over Westerschelde kustvisie en plannen De Landing2018

29 november, kanttekeningen raadsspreekuur bij voorgenomen bouw De Landing

29 november, reactie op tussentijdse evaluatie en voortgangsverslag GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoer plan)

25 september, het Ontwerpbestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 lag tot 26 september ter inzage. De BZZB stuurde een zienswijze in.

19 september, brief aan Provinciale Staten over Westerschelde Kustvisie en plannen de Landing

5 juni, flyer Bijenavond dinsdag 19 Juni en persbericht

30 april, intrekking bezwaar Hooglandsedijk met motivatie en wensen voor beleid.
Op vervolgvraag over beleid geen reactie van gemeente. BZZB gaat wegreconstructie kritisch volgen.

27 maart, Het gaat in deze brief over het verwijderen en beschermen van wilde pruimen.
BZZB onderschrijft en ondersteunt van harte haar aansprekende initiatieven van donateurs door daar bekendheid aan te geven via nieuwsbrief of website.

21 maart, reactie op enquête D66 over plannen nieuwbouw De Landing en 16 strandhuisjes met 32 overnachtingsplaatsen

20 maart, BZZB memo ten behoeve van overleg Hooglandsedijk met Waterschap en Gemeente Borsele

12 maart, BZZB inbreng aandachtspunten voor groenplannen bij informatiebijeenkomst groenstructuurplan 's–Gravenpolder

22 februari, Persbericht. Weerman Jos Broeke bij weercafé Zuid-Beveland + Flyer Weercafé.
BZZB en NM organiseren weercafé in 't Durpsuus Nisse op 9 maart 2018. Lees het persbericht voor meer informatie.

18 februari, reactie BZZB op wegreconstructie Hooglandsedijk......2017

8 december, Persbericht NM Behoud populieren Haagdijk

14 november, BZZb zienswijze ontwerp Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018 pilot

3 november, Brief gemeenteraad gedempte put

13 september, BZZB persbericht: Raad van State laat hagelkanonnen knallen

1 mei, BZZB vraagt om herstel drinkput Thijshoekseweg – Deeweg

3 februari, Borsele laat interviewen over Beeldkwaliteit; BZZB neemt deel.
De gemeente Borsele wil het Beeldkwaliteitsbeleid herzien; de beeldkwaliteitsnota wordt gewijzigd opgenomen in het Omgevingsplan. U leest een geanonimiseerde weergave van tien interviews afgenomen door adviseur omgevingskwaliteit Martijn Oosterhuis van Stichting Dorp, Stad en Land. Meer over onze inbreng bij het interview en over de voorgenomen wijzigingen van het beeldkwaliteitsbeleid in onze komende nieuwsbrief van mei.


2016

7 december oproep aan raadsleden Borsele voor steun aan Historisch Museum de Bevelanden

8 november inspraakreactie op pilot voorontwerp Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2017

1 november inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Zeehaven– en Industrieterrein Sloe 2017'

26 oktober brief aan raadsfracties Goes met hartenkreet voor Historisch Museum de Bevelanden
Teken de petitie op Historisch Museum de Bevelanden

8 juli reactie op concept voorontwerp Omgevingsplan Borsele 2017

7 juli uitnodiging informatiebijeenkomst over 'stil kanon' gericht aan fruitkwekers
De fruitkwekers hebben bij monde van hun contactpersoon laten weten wegens drukke werkzaamheden op het bedrijf geen gehoor te kunnen geven aan de uitnodiging. Zij zullen eind juli, begin augustus zelf in contact treden met ontwerper Stefan Grob en een dergelijke bijeenkomst organiseren voor alle fruitkwekers.

24 juni Brief aan B en W over Asiel Zoekers Centrum in buitengebied nabij 's–Gravenpolder

21 april brief aan B en W Borsele over aansluiting Sloeweg en Sloepoort

13 april Zienswijze BZZB op ontwerp-inpassingsplan 380 kV

7 maart Vergunningen hagelkanonnen onterecht verleend

23 februari reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Pilot Omgevingsplan 2017 Borsele

13 februari Prins Bernard Cultuurfonds reikt Goessche Diep Fondsprijs uit aan 'groene vrijwilligers'


2015

9 december pitch bijdrage voorzitter Rinus Antonisse t.b.v. Natuurvisie Provincie Zeeland

8 december reactie op Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan 2017 aan Bureau Rho, klankbordgroep en gemeenteraad van Borsele

8 december brief bij reactie op Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan 2017 aan Bureau Rho, klankbordgroep en gemeenteraad van Borsele

1 december zienswijze met ZMf over ontwerp–bestemmingsplan en ontwerp–omgevingsplan Crop Alliance te Baarland

23 november BZZB bijdrage overleg uitvoeringsprogramma Biodiversiteit in Borsele


TOP 's Gravenpolder

Zienswijze hernieuwde ontwerp–omgevingsvergunning TOP ZMf + BZZB

Zienswijze toepassen hardheidsclausule geluidverordening TOP ZMf + BZZB

Zienswijze TOP Natuurmonumenten en BZZB +

Zienswijze TOP Natuurmonumenten en BZZB


2014

11 november brief aan B en W over gedempte put in ganzengebied De Poel


25–jarig Jubileum BZZB 11 oktober 2014

BZZB geeft bij 25-jarig jubileum boekje uit.
Op de bres voor de Zak is voor €5,– te bestellen op de website via contact of via bzzb@hetnet.nl

PZC artikel 23 december 2014 over 'Op de bres voor de Zak'.

Omslag jubileumboekje gemaakt door Jopie Minnaard

Interview PZCDonateursdag 2014

Felicitatie ZMf voor 25 jaar BZZB

Jubileum 2014


20 september prijsvraag Erfgoeddag Hoeve van der Meulen
Uitslag en toelichting

8 september brief over herdenken aan de gemeenteraad n.a.v. bezoek Bevrijdingsmuseum Zeeland

25 augustus zienswijze omgevingsvergunning hagelnetten

15 augustus brief aan bestuur van Land van Borsele over BOPS

22 juli reactie op (ontwerp) structuurschets Borsele 2014–2019

15 juli zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning TOP 's–Gravenpolder

31 mei brief BZZB antwoord RUD

22 mei brief BZZB aan B en W Borsele teleurstelling vertraging procedure vergunningverlening


2013

8 december inspraakreactie BZZB op Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

3 juli termijnstelling handhaving anti-hagelkanonnen Borsele
Ondertussen lijkt de gemeente er enige gang in te zetten. Officiële vergunningverlening en handhavingsbesluit laat op zich wachten

28 juni brief over bedreigde grenslinde door tracé 380 kV op midden Oude Kamersedijk.
De BZZB schiep aanvankelijk enige verwarring door de verkeerde grenslinde op de Oude Kamersedijk te benoemen. Maar dit is recht gezet door een brief van 25 juni te herroepen. De brief van 28 juni aan Bureau Energieprojecten, Natuurmonumenten, B. en W. en gemeenteraad is correct. Afbeelding bedreigde grenslinde midden Oude Kamersedijk

22 juni verzoek handhaving anti-hagelkanonnen Borsele.
Op 25 juni berichtte B. en W. Borsele binnen 8 weken na ontvangstdatum op ons verzoek te beslissen. Dat leek ons wat lang, vandaar de brief over termijnstelling van 3 juli.

4 juni reactie op raadsvoorstel ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Baarlandsezandweg met ZMf en omwonenden.
In de gemeenteraad van 6 juni kreeg geen van de aanwezige ondertekenaars van burgemeester Gelok de gelegenheid het woord te voeren. Reglementair had men dit 24-uur van te voren moeten melden. “In verband met de voorbereiding is het prettig dat u zich van te voren aanmeldt.”, deze zinsnede in het antwoord van B. en W. werd niet als verplichtend gelezen en zorgde voor verwarring. Daar was verder van gemeentezijde geen begrip voor. Ieder kon onverrichterzake naar huis.

26 april overwegingen zienswijzes anti-hagelkanonnen Kapelle

22 april zienswijze anti-hagelkanon op ontwerp omgevingsvergunning Verlorenwegje Kapelle.
Gelijksoortig maar toegespitst op de situatie zijn zienswijzes ingediend voor de anti-hagelkanonnen locaties Hogepad en Oostambachtweg

14 april zienswijze ontwerp–bestemmingsplan Baarlandsezandweg

29 januari reactie op lijst waardevolle bomen in Borsele


2012

30 oktober BZZB in het gelijk gesteld over hagelkanonnen bij uitspraak rechtbank Middelburg

22 september toespraak voorzitter op donateursbijeenkomst

27 augustus gebruik knalapparaten volgens afspraak

8 augustus zaak anti_hagelkanonnen weer voor rechtbank

26 juli BZZB accepteert dijkpaviljoen bij Scheldeoord

augustus idee voor DUURZAAM DIEKENDAMME de waardenkaart

17 juli 2e reactie op besluit dijkpaviljoen Scheldeoord

29 mei reactie op bezuiniging van provincie op ZMf

8 mei reactie op ontwerp omgevingsplan_2012-2018 Krachtig Zeeland

20 april zienswijze structuurschets Goes 2040

17 april zienswijze dijkpaviljoen Scheldeoord Baarland

12 april bomenkap aan SBNL

3 april aan bestuur stichting Zeeuwse Schaapskudde

28 februari begraafplaatsen aan b en w Borsele

18 januari beheer (bloem)dijken aan G.S.